Faglighed

På Nyskolen sætter vi elevens faglighed højt og bestræber os på at være et godt og fagligt velfunderet alternativ til folkeskolen. Derfor følger vi folkeskolens formålsparagraf og vi målsætter os folkeskolens kompetencemål, færdighedsmål og vidensmål, jf. Folkeskolens bekendtgørelse om fælles mål. Der evalueres ud fra denne lovs gældende del- og slutmål.

Det almindelige skema vil i løbet af skoleåret nogle gange blive brudt op for at sætte særligt fokus på tværfaglighed og/eller projektarbejde.

I den daglige undervisning lægger vi stor vægt på alsidighed og afveksling med udgangspunkt i elevens individuelle forudsætninger. En målbar del af undervisningen baserer vi på værkstedsundervisning og i samme omfang bruges ugeskemaplanlægning som et målbart undervisningsprincip.

Glæde og begejstring skal være en af de væsentligste grunde til at vælge Holstebro NY Friskole. Dette være sig gældende både for ledelse, medarbejdere, forældre, elever og andre involverede. Derfor vægter vi den specialpædagogiske faglighed højt og anerkender brugen af hjælpemidler som et nyttigt værktøj. Vi har en anerkendende tilgang til eleven, inspireret af PALS.

Vi forventer, at alle behandler hinanden med respekt og tager del i ansvaret for fællesskabet og skolens kultur. Skolen skal være et godt sted for alle. Et godt sted at være er et godt sted at lære!

Formelle tests

På Nyskolen afholder vi eksamener i henhold til folkeskolenormen, ligesom der vil blive afholdt prøveeksaminer på samtlige årgange i udskolingen. Dette skal forberede eleverne på fremtidige eksaminer, samt give forældrene vished for at eleven har opnået det nødvendige faglige niveau.

På Nyskolen forventes det ikke, at der bliver afholdt nationale tests. Det er vores opfattelse, at disse ikke er tilstrækkeligt repræsentative for elevernes kundskaber. Samtidig er det vores overbevisning, at disse tests er udformet således, at det kan motivere lærere til at tilpasse undervisningen, så den giver eleverne mulighed for at score bedre i nationaltesten. Det giver dog risiko for at mangle anden relevant viden og andre relevante kundskaber.

Evaluering

På Nyskolen ønsker vi at evaluere den enkelte elev med en kommenteret evaluering inden for de kompetencer det forventes, at eleven har opnået på pågældende trin. Derfor udarbejdes der en portefølje af årgangsinddelt fagevalueringer i fagteamet, og den gøres tilgængelig for forældrene.  Dette for at give forældrene vished for elevens positive udvikling og viden om, hvorvidt eleven har opnået et fornuftigt niveau.

Vi forventer at evalueringen vil motivere den enkelte lærer til at højne sit kendskab til den enkelte elev, samt danne grundlag for en tilpasset undervisning til hver enkelt elev. Yderlige vil evalueringen kunne danne baggrund for faglig sparring i fagteamet.

Vi forventer at afholde skole-hjem-samtaler som nedenfor:

 • Indskolingen: 2 samtaler årligt
 • Mellemtrinnet og udskolingen:  1 samtale årligt
 • Hvis eleven er fagligt og/eller socialt udfordret skal der tilbydes 2 samtaler årligt

Supplerende undervisning

Som udgangspunkt påhviles det lærerne, at løfte eleverne til det faglige indhold. Derfor vil der på Nyskolen være et antal undervisningstimer hver uge dedikeret til at styrke eleverne på de områder, hvor hver enkelt har det største forbedringspotentiale. Undervisning vil blive tilrettelagt i varierede værksteder, der alle fokuserer på at højne elevernes kompetencer gennem en praktisk tilgang til de teoretiske problemstillinger.

Vi forventer, at eleverne læser materiale derhjemme. I læringsfaser vil det foregå som højtlæsning med de voksne i hjemmet.

Desuden vil der blive givet et antal opgaver som afleveringsopgaver med en længere frist, som eleven løser hjemme. Disse opgaver skal dels udfordre eleven i selvstændig opgaveløsning /videns-opsøgning, dels være med til at danne grundlag for lærens evaluering af den enkelte elev. Der ønskes ikke lektier i form af automatiseringsopgaver med frist til næste dag.

Lærernes faglighed

På Nyskolen læses der lektioner af velforberedte og veluddannet personale, for at højne kvaliteten af undervisningen. Skolekulturen lægger op til et planlagt struktureret mødeskema, hvor der afsættes tid til faglig sparring i teams. Der afholdes interne kurser for hele medarbejdergruppen, ved brug af både interne og eksterne aktører. Det er for os vigtigt, med en fortsat udvikling af lærernes fagdidaktiske og pædagogiske formåen.

Forældreinddragelse

På Nyskolen er det til enhver tid lærerne, der planlægger og gennemfører undervisningen. Forældrekompetencer er dog kærkommen i det omfang, at det bidrager til udvikling af elevens faglige indhold jf. ovenstående. I de situationer, hvor forældrene frivilligt bidrager i undervisningssituationer, er det stadig lærerens ansvar, at forældredeltagelsen foregår i overensstemmelse med skolens pædagogiske og øvrige profil. Skolen har ”åbent hus” for øvrig forældredeltagelse.

Et forældrebidrag betragtes som en god gerning og giver ikke anledning til familiefordele eller anden fortrinsret. Der gives generelt ikke fortrinsret pga. forældrenes relationer til lærere / bestyrelse, økonomiske tilsagn, forældrehjælp, kønsfordeling eller lignende. Optagelse af søskende på skolen har dog fortrinsret.

Forældrene kan med fordel klare følgende opgaver:

 • Vedligeholdelse – arbejdsweekender
 • Hjælp til praktiske opgaver ved arrangementer (skolefest, motionsdag osv. )
 • Oprydning og vedligeholdelse som et led i ejerskab
 • Støtteforening
 • Ansvaret for at sende undervisningsparate børn i skole

Det forventes ikke, at forældrene klarer:

 • Rengøring af skolen, – hertil ansættes rengøringspersonale direkte
 • Daglig vedligehold af arealer (snerydning, og græs)

Eleverne kan med fordel klare følgende opgaver:

 • Elevinddragelse ved oprydning og renholdelse (ikke rengøring)
 • Drage omsorg for hinanden og skolen

Det forventes, at forældrene lever op til forventningerne om medvirkning og tager del i skolens fællesskab. Hvorvidt en manglende forældremedvirkende skal have konsekvenser / betydning for familien overvejes i den løbende proces.